THC

111

:: برگزاری مجمع شرکت بیمه ملت - 1401/01/27

روابط عمومی شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستکی به استحضار کلیه مخاطبین می رساند درخواست و چاپ آگهی برگزاری مجمع شرکت بیمه ملت توسط شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشور در راستای تشریفات ماده ۹۵ اصلاحی قانون تجارت انجام شده و پس از استنکاف هیئت مدیره و بازرس شرکت بیمه ملت از دعوت به مجمع و پس از طی کلیه مراحل قانونی مذکور در ماده فوق الذکر توسط سهامداران راسا صورت گرفته است. در شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی این اقدام با مصوبه هیئت مدیره انجام شده که متاسفانه از سوی مدیرعامل سابق و در حالی که ایشان سمت نداشته است بدون رعایت تشریفات قانونی نامه ای فاقد اعتبار به شرکت بیمه ملت ارسال شده است.
ضمنا لغو مجمع مذکور و هرگونه اظهار نظر در آن خصوص در اختیار و شأن هیئت مدیره فعلی (که بواسطه تعلل و استنکاف از انجام وظایف قانونی و به علت وجود خلأهای قانونی و مقرراتی کماکان بر خلاف اراده سهامداران در شرکت حضور دارد) نمی باشد و مجمع مذکور طبق آگهی برگزار خواهد شد.


تعداد بازدید : 417
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...